Lider – Krakowski Szpital im. Jana Pawła II

Historia Szpitala im. Jana Pawła II sięga 22 lipca 1913 r. – wówczas Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o budowie szpitala. W 1917 r. Szpital został oddany do użytku.

Historia Szpitala oraz zaangażowanie w jego powstanie i funkcjonowanie wielu znakomitych ludzi, zobowiązuje szpital do stawiania i zdobywania najwyższych celów. W 1990 r. Patronem Szpitala zgodził się zostać Ojciec Święty Jan Paweł II. W 1997 r., z okazji 80-lecia Szpitala, Jan Paweł II osobiście poświecił Szpital.

Działania Szpitala to nie tylko leczenie chorych, ale także szereg działań prewencyjnych, które mają zapobiegać i ochraniać, a jednocześnie wspomagać proces leczenia. W tym celu wykorzystywana jest baza lokalowa, infrastruktura naukowo-badawcza oraz profesjonalna kadra.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (KSS im. JP2) funkcjonują cztery kliniczne oddziały kardiologiczne oraz oddział kardiochirurgii. Kardiologiczne choroby sieroce są domeną działalności Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń (OKCSiN).

Oddział Kliniczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących schorzeń:

– nadciśnienie płucne
– ciężka niewydolność serca
– wady wrodzone serca
– konsultacje chorych spełniających kryteria zabiegu operacyjnego tj. przeszczepienie serca, korekcja wady wrodzonej, usunięcie zatoru z tętnicy płucnej w przebiegu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego, a następnie leczeni przez zespół kardiochirurgów.
– choroba niedokrwienna serca – leczenie metodami inwazyjnymi (PTCA, PTA) oraz leczeniem zachowawczym na podstawie wykonywanych badań angiograficznych, scyntygrafii mięśnia sercowego, echokardiografii, badania wysiłkowych oraz nowoczesnych techniki obrazowania serca (MSCT, CMR)
– zapalenia mięśnia sercowego i wczesne postaci kardiomiopatii
– angioplastyka przezskórna zwężeń tętnic szyjnych z zastosowaniem protekcji krążenia mózgowego
– angiografia i angioplastyka przezskórna zwężeń tętnic nerkowych, wad wrodzonych serca.
– diagnostyka i ocena odległych wyników leczenia operacyjnego oraz nieoperacyjnego
– badania nad optymalizacją leczenia interwencyjnego u chorych po operacji pomostowania aortalno – wieńcowego z nawrotem dolegliwości wieńcowych,
– badania nad oceną przydatności wysiłkowych testów spiroergometrycznych w kwalifikacjach chorych do przeszczepu serca, zastosowanie testów z wdechowym podawaniem tlenku azotu w diagnostycei terapii nadciśnienia płucnego
– program medycyny sportowej.

Większość przypadków chorych mieści się w standardach wydawanych przez międzynarodowe towarzystwa. Jednak część pacjentów zgłaszających się do poradni KSS im. JP2 cierpi na choroby wykraczające poza ustalone standardy w tym kardiologiczne choroby rzadkie i wymaga szerokiej konsultacji w gronie specjalistów z różnych dziedzin.

Rocznie w OKChSiN diagnozowanych jest około 70 pacjentów z sierocymi chorobami kardiologicznymi rocznie. Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń dostrzegał ten problem od wielu lat. Wynikiem tego jest udział lekarzy oddziału w stażach zagranicznych, zjazdach międzynarodowych a także organizacja unikatowych
w skali kraju Spotkań Grupy Ekspertów ds. Wrodzonych Wad Serca, na którym gromadzą się eksperci z innych polskich ośrodków. Uzyskanie środków
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pozwoliło na znaczne rozszerzenie tej działalności, a przed wszystkim na stworzenie europejskiej sieci współpracy zakresie tych chorób.

Lekarze z KSS JP2 w ramach projektu opracowywują przypadki chorych a następnie konsultują dalsze postępowanie w czasie zaplanowanych spotkań z Partnerami i Ekspertami.

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.