(IV-1C.3a, V-2B.O ) 25 – letni chory z przełożeniem wielkich naczyń oraz z zaburzeniami rytmu Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Iwaszczuk, Maria Olszowska, Piotr Podolec


 

KOMENTARZE

EKSPERT: Jacek Bednarek, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Z uwagi na przebytą operację Senninga dojście do strefy arytmogennej jest utrudnione (spływ żył płucnych). W pierwszej kolejności proponowana jest optymalizacja farmakoterapii. W razie braku jej skuteczności można rozważyć próbę zabiegu ablacji (bardzo trudnego technicznie gdyż niemożliwe jest dojście do anatomicznie lewego przedsionka) poprzez przejście wstecznie przez aortę (konieczność pokonania elektrodą dwóch zwrotów pod kątem 180°). U omawianego pacjenta priorytetem jest uzyskanie jak najlepszego komfortu życia, w przyszłości duże prawdopodobieństwo konieczności stymulacji (co pociąga za sobą kwestię lokalizacji elektrod).

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Pająk, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze, Poland
KOMENTARZ
Dostęp do żył płucnych możliwy ewentualnie torakochirurgicznie (jednak w omawianym przypadku należy liczyć się z trudnościami związanymi z pooperacyjnymi zrostami opłucnowo-osierdziowe). Można rozważyć torakotomię i naszycie elektrod nasierdziowych (zabieg o podwyższonym ryzyku).

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
U omawianego pacjenta epizody bradykardii wywołują dekompensację układu krążenia. Bradyarytmia jest związana z korekcją wrodzonej wady serca. Decyzja o implantacji kardiostymulatora jest trudna z uwagi na młody wiek chorego. Umożliwiłaby ona jednak eskalację leczenia beat-adrenolitycznego (kolejną kwestią jest potencjalne ujemne działanie beta-blokera na kurczliwość systemowej prawej komory).

EKSPERT: Jacek Bednarek, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Endokawitarne dojście do prawej komory możliwe jedynie przez zastawkę mitralną. Wskazane jest wykonanie 12-odprowadzeniowego Holter-Ekg – w przypadku stwierdzenia pojedynczego, monomorficznego ogniska inicjującego napady AF (jeśli jest to ekstrasystolia przedsionkowa) można rozważyć lokalizację trigger arytmii i próbę ablacji ogniska (przejście wstecznie przez aortę do okolicy żył płucnych). W razie konieczności elektrostymulacj najbardziej optymalny wydaje się rozrusznik dwuelektrodowy.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Czy możliwe jest na drodze transtorakalnej dostęp przez uszko lewego przedsionka?

EKSPERT: Jacek Bednarek, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Jest to niebezpieczne miejsce z uwagi na zrosty, i ryzyko obfitego krwawienia.

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Pająk, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze, Poland
KOMENTARZ
Po operacji Senninga serce jest zrotowane. Dojście za pomocą torakoskopii do worka osierdziowego, założenie klemu i przypalenie okolicy żył płucnych jest teoretycznie możliwe ale technicznie bardzo trudne i obarczone wysokim ryzykiem powikłań).

WNIOSKI

1. Zalecana wydłużona kontrolna rejestracja Ekg metodą Holtera (optymalnie 12-odprowadzeniowy zapis 7-dniowy).
2. W przypadku wykazania monomorficznego ogniska inicjującego napady AF do rozważenia ablacja – należy jednak poinformować pacjenta o spodziewanej skuteczności takiego leczenia (ok. 30%) oraz podwyższonym ryzyku.
3. Istnieją wskazania do stymulacji – proponowana jest implantacja rozrusznika dwu-elektrodowego przez dojście od strony anatomicznie lewej komory.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Arrhythmias secondary to rare structural diseases of the heart, 3. Great arteries, B. Due to congenital heart diseases, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, V. Rare arrhythmias. Bookmark the permalink.

Comments are closed.