(VI-4D.1) 62 letnia kobieta z nawracającym wysiękiem w worku osierdziowym i jamach opłucnych Ewa Żółkiewicz MD, Jacek Nowak PhD


 

KOMENTARZE

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Wyniki badań laboratoryjnych wskazują na obecność infekcyjnego zapalenia osierdzia. Należy rozważyć włączenie antybiotyku empirycznie pomimo braku dodatnich posiewów. Konieczna konsultacja hematologiczna w celu poszerzenia diagnostyki różnicowej.

EKSPERT: Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Na chwilę obecną brak danych potwierdzających „rozpuszczanie „ skrzeplin przez dabigatran. W leczenie należy zastosować enoksaparynę ew. VKA. Należy liczyć się z tym iż czasem skrzeplin nie ulegają „rozpuszczeniu” pomimo stosowania leków antytrombogennych.

EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
W razie utrzymywania się płynu w osierdziu pomimo leczenia rozważyć wykonanie okienka osierdziowo-opłucnowego.

WNIOSKI

1. Poszerzyć diagnostykę różnicową o przyczyny hematologiczne (białaczka).
2. Kontynuować leczenie przeciwkrzepliwe enoksaparyną lub VKA.
3. Regularna kontrola echokardiograficzna.
4. Ocena aktywności układu krzepnięcia – wskazana konsultacja z Prof. A. Undas.
5. W razie braku regresji skrzepliny do rozważenia chirurgiczne jej usunięcie.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Pericardium, 4. Inflammatory malformations, Przypadki kliniczne, D. Calcifications, VI. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.