(V-3B) 31-letnia pacjentka ze złożoną wrodzoną wadą serca pod postacią wspólnego pnia tętniczego, ubytku w przegrodzie międzykomorowej oraz nieprawidłowymi połączeniami systemowo-płucnymi Jakub Kukier MD Katarzyna Mizia-Stec MD, PhD, Professor Maciej Wybraniec MD


 

KOMENTARZE

EKSPERT: Prof. Katarzyna Mizia-Stec, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: 1st Department of Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
KOMENTARZ
Pacjentka dotychczas dyskwalifikowana była od reinterwancji. Obraz kliniczny uległ pogorszeniu. Wydaje się, że hemodynamika krążenia płucnego determinuje objawy.

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Kołcz, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Pediatric Cardiac Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Naczynia odchodzące o aorty wstępującej to w pierwszej kolejności naczynia krążenia obocznego, a nie natywne tętnice płucne. Z uwagi na okres narażenia na wysokie ciśnienia perfuzji łożyska płucnego zmiany w nim są prawdopodobnie zaawansowane (potwierdzają to prezentowane wyniki badań). W omawianym przypadku leczenie chirurgiczne nie wydaje się optymalnym postępowaniem. Powinno się rozważyć zgłoszenie chorej do procedury kwalifikującej do przeszczepu serca i płuc.

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Pająk, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze, Poland
KOMENTARZ
Przedstawione wyniki badan przemawiają przeciwko przetokom wieńcowo-płucnym. W oparciu o całość obrazu klinicznego najbardziej rozsądne wydaje się leczenie zachowawcze.

EKSPERT: Prof. Andrzej Rudziński MD, PhD
Afiliacja: Department of Cardiology, Pediatric Institute, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Z uwagi na brak spodziewanych korzyści nie jest zalecane postępowanie chirurgiczne. Rozwój kolaterali krążenia płucnego (MAPCAs) biegnie własnym trybem. Zalecana jest kwalifikacja chorej do celowanego leczenia nadciśnienia płucnego.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
U chorej rozpoznano nadciśnienie płucne (obraz jak w zespole Eisenmengera). Wydaje się celowa farmakoterapia ukierunkowana na blokadę receptorów endoteliny. U chorej występują trudności techniczne z wykonaniem pełnego RHC, można rozważyć próbę cewnikowania żył płucnych. W związku z brakiem korzystnych opcji kardiochirurgicznych zalecane jest uzupełnienie diagnostyki i wdrożenie leczenia celowanego nadciśnienia płucnego.

WNIOSKI

1. Wskazane jest podjęcie próby rozszerzonej oceny hemodynamicznej krążenia płucnego.
2. W dalszej kolejności kwalifikacja do celowanej farmakoterapii nadciśnienia płucnego.
3. W trakcie finalizacji procesu diagnostycznego zgłoszenie chorej do procedury kwalifikującej do przeszczepu serca i płuc.
4. Przypadek kliniczny zakwalifikowany do konsultacji w ramach międzynarodowego spotkania CRCD.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 3. Arrhythmias of atypical mechanism and ECG presentation, B. Ventricular, Przypadki kliniczne, V. Rare arrhythmias. Bookmark the permalink.

Comments are closed.