(III-3A.3) 32-letni pacjent z sarkoidozą serca Justyna Błaut-Jurkowska MD, Klaudia Knap MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD


 

KOMENTARZE

EKSPERT: Paweł Rubiś, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Z uwagi na obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory celowe wydaje się włączenie do leczenia beta-adrenolityku i/lub inhibitora konwertazy angiotensyny. W związku z brakiem zaburzeń rytmu i przewodzenia nie ma aktualnie wskazań do implantacji kardiostymulatora. W teście ergospirometrycznym zwraca uwagę obniżona wydolność fizyczna dla osoby w młodym wieku – wskazane jest powtarzanie badania. Zajęcie układu krążenia nie jest dominującym problemem klinicznym u omawianego pacjenta.

EKSPERT: Anna Orzechowska, MD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiology, Tytus Chałubiński Hospital, Zakopane, Poland
KOMENTARZ
W chwili obecnej ograniczenie tolerancji wysiłku wydaje się spowodowane głównie zajęciem układu oddechowego przez sarkoidozę.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Wynik testu ergospirometrycznego jest trudny do jednoznacznej interpretacji, jednak przemawia za dominacją komponenty płucnej w limitowaniu wydolności fizycznej. Pacjent wymaga regularnej kontroli, szczególnie w razie wystąpienia dodatkowych objawów. Zalecane jest pogłębienie diagnostyki pod kątem zajęcia przez sarkoidozę innych układów i narządów.

WNIOSKI

1. Zalecana jest regularna kontrolna kardiologiczna i pulmonologiczna.
2. Do rozważenia zastosowanie beta-adrenolityku i/lub inhibitora konwertazy angiotensyny..
3. W razie pogorszenia stanu ogólnego wskazana jest kontrola w warunkach klinicznych.
4. Zalecana jest ocena pozostałych narządów i układów pod kątem zajęcia przez wyjściowy proces chorobowy.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 3. Restrictive cardiomyopathy, 3. Sarcoidosis, A. Infiltrative, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies). Bookmark the permalink.

Comments are closed.