(IV-1D.2d) 21-letni chory z dwupłatkową zastawką aortalną Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Natalia Dłużniewska, Maria Olszowska, Piotr Podolec

KOMENTARZE

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego. Konieczna jest ocena kardiochirurgiczna.

EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego. Decyzja o zakresie leczenia operacyjnego jest trudna. Zwraca uwagę poszerzenie aorty wstępującej w krótkim czasie obserwacji. Do rozważenia wymiana zastawki na biologiczną protezę wraz z aortą wstępującą.

WNIOSKI

1. Pacjent ma wskazania do leczenia kardiochirurgicznego – wymiana zastawki aortalnej i aorty wstępującej po konsultacji z Panem Prof. Jerzym Sadowskim i Panem Prof. Bogusławem Kapelakiem.

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Kołcz, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Pediatric Cardiac Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Uwzględniając wymiar rozkurczowy lewej komory (czuły i specyficzny wskaźnik predykcyjny), u pacjent istnieją wskazania do leczenia operacyjnego. Aktualnie dominuje niedomykalność aortalna (AR). Korzystną opcja wydaje się proteza biologiczna zastawki. Wskazana jest konsultacja kardiochirurgiczna.

EKSPERT: Prof. Lesław Szydłowski, MD, PhD, pediatric cardiologist
Afiliacja: 1st Department of Pediatric Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice-Ligota, Poland
KOMENTARZ
Z uwagi na hemodynamiczne następstwa AR u chorego istnieją wskazania do leczenia operacyjnego. Wskazana jest konsultacja kardiochirurgiczna.

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Pająk, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze, Poland
KOMENTARZ
W chwili obecnej pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego: dwupłatkowa zastawka aortalna (BAV), AR, poszerzenie rozkurczowego wymiaru LV, istotny indeksowany wymiar aorty wstępującej. Najkorzystniejsza wydaje się implantacja zastawki biologicznej.

EKSPERT: Łukasz Zieliński, MD, cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Obecne są wskazania do leczenia operacyjnego. Niepokojąca jest progresja poszerzania się aorty wstępującej. W razie decyzji o wymianie jedynie zastawki chory wymagać będzie stałego monitorowania pod kątem dalszego poszerzania się aorty wstępującej. Przy wymianie AV na protezę biologiczną należy mieć na uwadze jej degenerację po ok. 15 latach z koniecznością reoperacji. Leczenie kradiochirurgiczne wymaga dokładnego zaplanowania, należy także liczyć się z możliwością wapnienia aorty z wiekiem, co może utrudnić jej późniejszą wymianę.

EKSPERT: Prof. Katarzyna Mizia-Stec, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: 1st Department of Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
KOMENTARZ
Całość przedstawionego obrazu klinicznego wskazuje na konieczność zabiegu. Możliwą opcją terapeutyczna jest plastyka zastawki aortalnej i opuszki (ośrodek śląski posiada doświadczenie w tego typu zabiegach) z ewentualną konwersją do wymiany AV na zastawkę biologiczną lub operacji Bentall-de Bono śródoperacyjnie (ocena stopnia kalcyfikacji płatków zastawki natywnej). Decyzja wymaga wcześniejszej kompleksowej oceny pacjenta.

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Kołcz, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Pediatric Cardiac Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Dwupłatkowa zastawka aortalna jest dominująca patologią AV w populacji dziecięcej. W ośrodku macierzystym (od ok. 4 lat) wykonywane są różnego typu zabiegi plastyki zastawki aortalnej celem odroczenia implantacji protezy – w dotychczasowej obserwacji własnej wyniki kliniczne są zachęcające.

WNIOSKI

1. W chwili obecnej pacjent posiada wskazania do leczenia kardiochirurgicznego.
2. Do rozważenia wykonanie zabiegu:
a) plastyki zastawki aortalnej i opuszki, lub
b) implantacji protezy biologicznej zastawki
3. Decyzja o typie i zakresie zabiegu po dokładnej kompleksowej ocenie sytuacji klinicznej oraz choremu oraz jego rodzinie korzyści i następstw każdej opcji terapeutycznej.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Left heart valves, Przypadki kliniczne, D. Valves, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.