(IV-1C.3/II-2A.1) Pacjentka z tętniczym nadciśnieniem płucnym i agenezją tętnicy płucnej Blaszczak Piotr MD PhD, Grzywna Ryszard MD PhD, Gorczyca Daria MD, Siudak Łukasz MD

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Z uwagi na brak pożądanej poprawy klinicznej zasadne wydaje się stopniowe wycofanie się z dotychczasowej farmakoterapii nadciśnienia płucnego, bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Nie można wykluczyć koincydencji dwóch jednostek chorobowych, np. współistniejącej zatorowości płucnej. Do rozważenia wykonanie cewnikowania żył płucnych, a także pomiar osoczowego poziomu endoteliny (mankamentem jest aktualnie brak standaryzacji wyników). W chwili obecnej problemem głównym wydaje się być nadciśnienie płucne. W dalszej kolejności rozważyć należy włączenie antagonisty receptora endoteliny celem blokady konstrykcji tętniczek płucnych. Przedstawiony przypadek kliniczny zostanie skonsultowany ze współpracującymi ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się leczeniem nadciśnienia płucnego.

EKSPERT: Prof. Andrzej Rudziński MD, PhD
Afiliacja: Department of Cardiology, Pediatric Institute, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Celowe wydaje się wykonanie scyntygrafii perfuzyjno-wentylacyjnej płuc.

EKSPERT: Prof. Lesław Szydłowski, MD, PhD, pediatric cardiologist
Afiliacja: 1st Department of Pediatric Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice-Ligota, Poland
KOMENTARZ
U omawianej chorej nie można wykluczyć przebytej zatorowości płucnej (czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu), która powikłała przebieg kliniczny.

WNIOSKI

1. Przypadek kliniczny zakwalifikowany do konsultacji ze współpracującymi ośrodkami zagranicznymi.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 1. Atresia of the pulmonary artery, 2. Inborn anomalies of the pulmonary vessels, 3. Great arteries, A. Anomalous morphology, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.