(V-1.O) Pacjent z podejrzeniem PCCD- postępującej choroby układu przewodzącego Daniel Pelczarski, Michał Staszel, Anna Orzechowska

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Paweł Rubiś, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Zgodnie z aktualnymi dostępnymi wytycznymi wskazania do implantacji kardiostymulatora znajdują się w klasie II a. Proponuję rozważyć w pierwszej kolejności zastosowanie urządzenia „loop recorder” celem obiektywnej oceny wskazań do wszczepienia układu stymulującego (co wiąże się z koniecznością jego wymian w przyszłości).

EKSPERT: Prof. Maria Olszowska MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Można rozważyć leczenie farmakologiczne, np. Bellapan.

EKSPERT: Igor Tomala MD, cardiologist
Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Wydaje się zasadne odroczenie decyzji o implantacji układu stymulującego do czasu zakończenia pełnej diagnostyki lub pojawienia się objawów. W chwili obecnej na podstawie stratyfikacji ryzyka nie ma wskazań do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora. Należy rozważyć włączenie farmakoterapii, np. Bellapam lub preparat teofiliny.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Precyzyjne określenie dalszego postępowania możliwe jest po uzyskaniu wyników badań genetycznych. Wskazana jest umieszczenie pacjenta w grupie ścisłej obserwacji.

WNIOSKI

1. Celowe wydaje się rozpoczęcie farmakoterapii (Bellapan lub Theospirex/Euphyllinum)
2. Zalecana jest aby pacjent pozostawał w ścisłej grupie obserwacyjnej.
3. Z uwagi na dotychczasowo asymptomatyczny przebieg choroby implantację kardiostymulatora należy ponownie rozważyć w przypadku wystąpienia objawów.
4. Dalsze postępowanie zależy od wyników badań genetycznych.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in – Others, 1. Arrhythmias due to primary electrical diseases of the heart, Przypadki kliniczne, V. Rare arrhythmias. Bookmark the permalink.

Comments are closed.