(IV-2B.1) Pacjentka z zespołem Eisenmengera i po przebytym udarze mózgu Joanna Stanisz-Kempa MD Małgorzata Biedroń MD Assoc. Prof. Józefa Dąbek MD, PhD Prof. Zbigniew Gąsior MD, PhD

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
U pacjentki należy wykluczyć zatorowość płucną jako składową nadciśnienia płucnego (a w razie jej potwierdzenia przeprowadzić w miarę możliwości różnicowanie, czy jest to wykrzepianie w naczyniach płucnych czy też materiał zatorowy spoza krążenia małego). Najbardziej użyteczną metodą wydaję się być scyntygrafia perfuzyjno-wentylacyjna płuc. Należy dokładnie ocenić pacjentkę pod kątem możliwości włączenia do programu leczenia nadciśnienia płucnego NFZ (kontakt z tutejszym ośrodkiem).

EKSPERT: Prof. Krzysztof Rytlewski MD, PhD, gynecologist
Afiliacja: Department of Obstetrics and Perinatology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
W chwili obecnej pozostaje do wykluczenia zatorowość płucna, szczególnie w związku z hormonalna terapią zastępczą. Chorą należy ocenić pod kątem objawów wypadowych (stan po usunięciu jajników). Obecność mięśniaków macicy bez obfitych krwawień nie jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. W razie zmian zakrzepowo zatorowych hormonalna terapia zastępcza jest przeciwwskazana. Można rozważyć włączenie SSRI (poprawa kondycji psychicznej w okresie okołomenopauzalnym).

EKSPERT: Prof. Bogusław Kapelak MD, PhD, cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Z uwagi na stan ogólny pacjentki oraz dobrą wydolność fizyczną celowe jest pogłębienie diagnostyki celem wykluczenia zatorowości płucnej, ewentualnej wady przeciekowej oraz nadciśnienia płucnego łącznie z oceną reaktywności naczyń płucnych.

WNIOSKI

1. Zalecane jest wykonanie scyntygrafii perfuzyjno-wentylacyjnej płuc celem definitywnego wykluczenia zatorowości płucnej.
2. Zalecane jest przeprowadzenie oceny reaktywności naczyń płucnych.
3. Konsultacja neurologiczna pod kątem braku przeciwwskazań do ewentualnego leczenia celowanego nadciśnienia płucnego w ramach programu NFZ.
4. Konsultacja ginekologiczna celem doboru optymalnego i najbezpieczniejszego leczenia objawów menopauzalnych.
5. Ewentualny wniosek do NFZ odnośnie możliwości kwalifikacji pacjenta do leczenia celowanego.
6. W leczeniu objawów wypadowych stosowanie przezskórne estrogenów jest przeciwwskazane. Możliwe jest stosowanie inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.