(IV – 2A.1) Chory po operacji Tetralogii Fallota z drożnym zespoleniem Blalock – Taussig Natalia Dłużniewska MD; dr n. med. Lidia Tomkiewicz – Pająk MD, Jakub Stępniewski; PhD; prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland

KOMENTARZ
W cewnikowaniu serca stwierdzono wysokie PCWP, prawidłowe opory przy wysokich ciśnieniach płucnych (w pniu płucnym dystalnie od zespolenia MPAP 33 mmHg). W związku z powyższym nie włączono do leczenia Bosentanu.

EKSPERT: Jakub Stępniewski MD, resident cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Konstelacja hemodynamiczna omawianego układu odpowiada sytuacji w przetrwałym przewodzie Botalla. Przeciążona lewa komora tłoczy krew do krążenia systemowego i (poprzez drożne zespolenie Blalock-Taussing) płucnego.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Brak istotnego dorzutu tlenowego może świadczyć o: 1) wysokim oporze płucnym; 2) niewielkim przecieku lewo-prawym. Włączenie leczenia swoistego dla nadciśnienia płucnego wymaga potwierdzenia, że wartość PCWP i LVEDP są niskie.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Wskazana wydaje się próba przejściowego zamknięcia zespolenia balonem i wówczas porównawcza ocena hemodynamiczna. W przypadku korzystnego układu można rozważyć zamknięcie zespolenia przy pomocy coli’a.

WNIOSKI

1. Zalecana konsultacja w ramach kolejnego spotkania CRCD po ponownym cewnikowaniu serca (rozważenie przeprowadzenia czasowej okluzji zespolenia Blalock-Taussing balonem i porównanie parametrów hemodynamicznych z wyjściowymi).

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.