(II-1A.4d) Pacjentka 71-letnia z przetrwałym przewodem tętniczym Botalla P. Prochownik, A. Sarnecka MD, G. Kopeć MD, PhD, M. Komar MD, PhD, Prof. P. Podolec MD, PhD

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Dr Krzysztof Szymoński
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Według aktualnych zaleceń ESC pacjentka kwalifikuje się do zamknięcia PDA. Do rozważenia pozostaje plastyka zastawki trójdzielnej.

EKSPERT: Dr Grzegorz Kopeć
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow
KOMENTARZ
W związku z brakiem możliwości leczenia swoistego nadciśnienia płucnego pacjentka kwalifikuje się do zamknięcia PDA. Współistniejąca niedomykalność trójdzielna wydaje się być wtórna do nadciśnienia płucnego.

EKSPERT: Dr Lidia Tomkiewicz-Pająk
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow
KOMENTARZ
Z uwagi na współistniejące zwapnienia w miejscu połączenia PDA z aortą preferowane wydaje się zamknięcie przezskórne PDA

WNIOSKI

1. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ESC u pacjentki istnieją wskazania do zamknięcia PDA.
2. W przedstawionej sytuacji klinicznej brak jest możliwości leczenia swoistego współistniejącego tętniczego nadciśnienia płucnego.
3. Preferowaną metodą jest zamknięcie przezskórne PDA.


“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
„Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Pulmonary hypertension, 4. PAH associated with, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation. Bookmark the permalink.

Comments are closed.