(IV- 2A.1) Pacjent po korekcji wady wrodzonej – Tetralogia Fallota z niedomykalnością zastawki płucnej Natalia Dłużniewska MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Assoc. Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

 

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Pomimo braku objawów obecny jest istotny przeciek, obniżenie kurczliwości lewej i prawej komory oraz poszerzenie pnia tętnicy płucnej. Zasadne wydaje się być zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej – do rozważenia pozostaje wybór metody (przezskórna przy pomocy zapinki Amplatz’a lub chirurgiczna, której dodatkową zaletą może być pozostawienie śladowej komunikacji międzyprzedsionkowej jako swoistego „wentylu bezpieczeństwa” dla prawej komory).

EKSPERT: Dr Lidia Tomkiewicz-Pająk
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Należy dokładnie rozważyć kwestię całkowitego zamknięcia ubytku. Prawa komora wykazuje obniżoną kurczliwość oraz ogniska włóknienia. Pozostawienia niewielkiej komunikacji między przedsionkami mogłoby odciążyć ciśnieniowo prawą komorę w nowych pooperacyjnych warunkach hemodynamicznych.

EKSPERT: Doc. Bogusław Kapelak
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Zasadne wydaje się wymiana zastawki płucnej i zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego. Do rozważenia ocena lewej gałęzi płucnej przez kardiologia inwazyjnego. Nie wydaje się usprawiedliwiona interwencja kardiochirurgiczna w zakresie mięśnia prawej komory.

EKSPERT: Prof. Zbigniew Kordon
Afiliacja: Department of Pediatric Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Uwidoczniono dużego stopnia przeciek, dużą niedomykalność zastawki tętnicy płucnej i poszerzenie prawej gałęzi płucnej (co może świadczyć o preferencyjnym przepływie krwi tą drogą wobec zwężenia lewej gałęzi). Uzasadniona jest wymiana zastawki płucnej oraz zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego z pooperacyjna oceną wpływy następczych zmian hemodynamicznych na niedomykalność trójdzielną.

WNIOSKI

1. Pacjent kwalifikuje się do leczenia zabiegowego. Proponowane jest leczenie dwuetapowe: etap I – przezskórne zamknięcie ASD, etap II – chirurgiczna implantacja zastawki płucnej. Aktualnie brak wskazań do poszerzania lewej gałęzi płucnej.
2. Pacjenta należy zaznajomić z proponowanym leczeniem zabiegowym oraz możliwym ryzykiem i korzyściami proponowanego postępowania.


“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
„Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.