(III-1A.5.o) Trudności w leczeniu pacjentki z kardiomiopatią rozstrzeniową w przebiegu choroby nerwowo-mięśniowej (miopatii mitochondrialnej) M. Dzieciuch-Rojek, P. Rubiś MD, PhD, S. Wiśniowska-Śmiałek MD, J. Stępniewski MD, D. Kudliński MD, A. Leśniak-Sobelga MD, PhD, M. Kostkiewicz MD, PhD, Prof. P. Podolec MD, PhD

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Dr hab. med. Bogusław Kapelak
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
U chorej istnieją wskazania do przeszczepu serca. Bardzo ważną kwestia jest kompleksowa ocena chorej przed zabiegiem w tym szczególnie ocena neurologiczna pod kątem możliwych powikłań pooperacyjnych (czy istnieje ryzyko niewydolności oddechowej) i zdolności pacjentki rehabilitacji poprzeszczepowej.

EKSPERT: Prof. Andrzej Rudziński
Afiliacja: Department of Cardiology, Pediatric Institute, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Wskazana jest konsultacja neurologiczna pod kątem wpływu przewidywanej immunosupresji potransplantacyjnej na współistniejące schorzenie neurologiczne.

EKSPERT: Dr Paweł Rubiś
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Pacjentka konsultowana była neurologicznie i nie znaleziono przeciwwskazań do HTx.

WNIOSKI

1. Chora kwalifikuje się do zabiegu transplantacji serca.
2. Zalecana jest konsultacji specjalistów neurologa, pulmonologa i rehabilitacji medycznej celem optymalnego przygotowania pacjentki do HTx oraz zaplanowania jak najlepszej opieki pooperacyjnej.
3. Pacjentkę należy przedstawić Zespołowi Przeszczepowemu celem rozpoczęcia procedury przygotowawczej do operacji.


“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
„Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Dilated cardiomyopathy, 5. Medication-induced, A. Genetic, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies). Bookmark the permalink.

Comments are closed.